Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1032 Budapest, Vörösvári út 88-96.) között 2016. november 16-án létrejött megállapodás, valamint az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 12. §-a alapján 

Az Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Bérbeadó) ajánlati felhívást hirdet az Önkormányzat tulajdonában álló

a) a 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. szám alatti 17005/62 hrsz.-ú ingatlan;

b) a 1039 Budapest, Csobánka tér 6. szám alatti 2321/149. hrsz.-ú ingatlan;

 

 jelen felhívás I. pontjában meghatározott helyiségeinek 2018. 01.01.- 2018.12.31. időtartamra történő bérbeadására.

 

A 2017. szeptember 11-én közzétett felhívás alapján beérkezett pályázatokat az alábbiakban meghatározott helyiségek vonatkozásában a Bérbeadó eredménytelennek nyilvánította, ezért Bérbeadó az alább meghirdetett helyiségek tekintetében ismételt ajánlattételre hívja fel az Ajánlattevőket.

 

I. MEGISMÉTELT ELJÁRÁS KERETÉBEN BÉRBEADANDÓ HELYISÉGEK FELSOROLÁSA

 

 

II. A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Az ajánlatokat kizárólag írásban, zárt, roncsolás mentes borítékban, személyesen lehet benyújtani.

1. Az Ajánlatok benyújtásának helye: 1039, Budapest Csobánka tér 6. 2/10. 

 

2. Az Ajánlatbenyújtásának határideje 2017. október 6. napján 10:00 óra.

 

3. A részvétel feltételei:

 

3.1. Ajánlatot bármely természetes személy, jogi személy (gazdasági társaság, szövetkezet, egyesület, alapítvány, stb.), egyéni vállalkozó, vagy egyéni cég nyújthat be.

 

3.2. Ajánlattevő az ajánlatát a jelen felhívás mellékletét képező helyiségbérleti pályázati nyomtatványon köteles megadni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a megajánlott havi bérleti díjat, a bérlet időtartamát és a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet.

 

3.3. A bérlet időtartama:

a) 2018-01-01-től 2018-12-31 határozott időtartam.

 

4. A pályázathoz benyújtandó iratok, dokumentumok:

a) pályázati nyomtatvány, amely a jelen felhívás mellékletét képezi, illetve szerkeszthető formában a www.obresz.hu honlapról letölthető;

b) cégnek minősülő Ajánlattevő esetében cégkivonat másolat, alapítvány vagy egyesület esetében bírósági bejegyzésről szóló végzés, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásból származó kivonat;

c) nem természetes személy esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolat,

d) meghatalmazott (képviselő) eljárása esetén a meghatalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása,

e) Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani, a nyomtatvány letölthető a www.obresz.hu honlapról

f) köztartozás mentességet igazoló NAV igazolás. Amennyiben az Ajánlattevő szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisában, úgy erről elegendő nyilatkozni és a Bérbeadó ellenőrzi az adatbázisban szereplés tényét.

Amennyiben Ajánlattevő a 2017. szeptember 11-én közzétett felhívás alapján már nyújtott be pályázatot, amely hiánytalanul tartalmazta a b)- f) pont szerinti dokumentumokat, akkor ezeket nem szükséges az újabb pályázatához csatolnia az Ajánlattevőnek. Az a) pont szerinti pályázati nyomtatvány benyújtása megfelelő tartalommal az ismételt ajánlattétel esetén is kötelező. 

 

5. Pályázati biztosíték:

Bérbeadó a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték nyújtásához köti, azaz a Ajánlattevő köteles a bérbeadó részére a bérbeadandó helységek listájában meghatározott összegű pályázati biztosítékot adni. A pályázati biztosíték összegét Bérbeadó Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-01570659-00100002 számú bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni, úgy, hogy a biztosíték összegnek legkésőbb az ajánlat benyújtási határidejéig be kell érkeznie a Bérbeadó számlájára. A megismételt eljárás során nem kell az Ajánlattevőnek a pályázati biztosíték összegét ismételten megfizetnie, amennyiben az Ajánlattevő az eredeti Ajánlati felhívásban a pályázati biztosíték összegét az első ajánlattételi határidő lejártáig már megfizette.

Az eredménytelenül ajánlatot tevők részére – ide nem értve a 2. helyezettként kihirdetett Ajánlattevőt - a befizetett pályázati biztosíték összege az ajánlatok ismertetését követő 8 napon belül átutalás útján visszafizetésre kerül. A 2. helyezettként kihirdetett Ajánlattevő részére a befizetett pályázati biztosíték az első helyezettel történő szerződéskötést követő 3. napon belül kerül visszafizetésre.

A nyertes Ajánlattevő által befizetett pályázati biztosíték a szerződéskötéskor fizetendő óvadék összegébe beszámításra kerül, az esetleges különbözet pedig a szerződéskötést követő 3 napon belül visszafizetésre kerül. 

Amennyiben a nyertes Ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, az ajánlattételi határidőt követően beállt ajánlati kötöttség időtartama alatt a pályázatát visszavonja, vagy az előírt határidőben nem köti meg a bérleti szerződést, úgy a biztosíték összegét elveszti.

 

6. Ajánlatok rangsorolása, eredmények ismertetése:

Bérbeadó a megpályázható helyiségenként 1. és 2. helyezett Ajánlattevőt hirdet 2017. október 12-ig. Az eredményhirdetés a Bérbeadó www.obresz.hu url című honlapján az 1. és a 2. helyezett ajánlattevő nevének székhelyének, illetve címének és az általa folytatni kívánt tevékenység ismertetésével történik.

 

7. Ajánlatok érvénytelensége, szerződéskötés megtagadása:

Érvénytelen az Ajánlat ha;

 • nem tartalmaz ajánlatot a bérleti díjra, vagy a megajánlott bérleti díj nem éri el a bérbeadó helyiségek listájában meghatározott bérleti díj alsó határát;
 • nem tartalmaz ajánlatot a bérlet időtartamára;
 • nem tartalmazza az Ajánlattevő által a megpályázott helyiségben folytatni kívánt konkrét kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységet;
 • az Ajánlattevő köztartozással rendelkezik, vagy nem igazolta megfelelően, hogy nem rendelkezik köztartozással;
 • az Ajánlattevő nem igazolta, hogy átlátható szervezetnek minősül;
 • az Ajánlattevőnek a Bérbeadóval vagy a Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.-vel szemben lejárt bérleti díj tartozása áll fenn, vagy a pályázati határidőt megelőző 5 évben 90 napot meghaladó fizetési késedelemmel rendelkezett.

 

A Bérbeadó fenntartja továbbá magának azt a jogot, hogy az Ajánlattevő által folytatni kívánt tevékenység alapján, vagy egyéb okból az Ajánlatot nem fogadja el, így az Ajánlattevőt az eljárásból kizárja és az Ajánlatot eredménytelennek nyilvánítsa. Bérbeadó kifejezetten rögzíti, hogy jelen felhívás kapcsán nem alkalmazandó a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény 6:74. § (1) bekezdése, és a Bérbeadó jogosult megtagadni a legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevővel a bérleti szerződés megkötését. Bérbeadó jogosult továbbá az ajánlati felhívást részben vagy egészben bármikor indoklás, és bármilyen költség vagy kiadás megtérítése nélkül visszavonni, illetve eredménytelennek nyilvánítani, valamint a szerződéskötéstől bármikor indoklás és bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül elállni.

 

8. Szerződéskötés:

Bérbeadó az 1. helyen kihirdetett Ajánlattevővel köt bérleti szerződést, amennyiben az Ajánlattevő ajánlata érvényes és a Bérbeadó a 7. pontban rögzített valamely okból nem tagadja meg a szerződéskötést.

Az 1. helyezett visszalépése, pályázatának érvénytelensége, vagy az 1. helyezettel történő szerződéskötés megtagadásának esetén Bérbeadó a 2. helyezettel köti meg a bérleti szerződést.

Szerződéskötésre legkésőbb az eredmények ismertetésétől számított 45 napon belül kerül sor, az 1. és 2. helyezett Ajánlattevők ezért a pályázatok benyújtásának határidejét követő 46. napig vannak kötve a pályázataikban foglalt ajánlataikhoz.

 

9. Szerződéses feltételek:

A bérleti szerződés a jelen pályázati felhívás mellékletét képező szerződéstervezet szerint kerül megkötésre. A szerződéstervezetben foglalt érdemi rendelkezések megtárgyalására, módosítására nincs lehetőség.

A pályázat nyertese az ajánlatában megajánlott összegű bérleti díjon köteles megkötni a bérleti szerződést. 

A bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele 2 havi bruttó bérleti díjnak és kéthavi bruttó rezsiátalánynak megfelelő összegű óvadék megfizetése.  A bérlők a Bérbeadó által meghatározott rezsiátalány kötelesek fizetni, amely a közüzemi díjakat és az üzemeltetési költségeket tartalmazza, amely jelenleg 1200 FT/nm/hó + ÁFA.

A bérleti szerződés hatálybalépésének és a birtokba adás feltétele, hogy a Bérlő saját költségén a szerződéskötéstől számított 15 napon belül közjegyző előtt a bérleti szerződés megszűnésének esetére vonatkozó kiürítési (kiköltözési) nyilatkozatot tesz és ezen kötelezettségvállaló nyilatkozatáról készült közjegyzői okirat egy eredeti példányát 15 napon belül átadja a Bérbeadónak

A Bérbeadó a helyiséget megtekintett állapotában adja bérbe, felújítás címén bérbeszámítási igényt nem fogad el, és a helyiségben lévő közművek, berendezési és egyéb tárgyak működéséért felelősséget nem vállal. 

A bérleti jogviszony ideje alatt a helyiségek karbantartása a Bérlő feladata és költsége. Amennyiben a helyiségben folytatandó tevékenység zajos, úgy a leendő Bérlőnek saját költségén kell elvégeznie a helyiség megfelelő hangszigetelését. 

A meghirdetett helyiségekre a bérleti díjfizetési kötelezettségének kezdete megegyezik a bérleti időszak kezdetével.

A helyiségeket a szerződés megszűnésével rendeltetésre alkalmas állapotban a szerződésben meghatározottak szerint kell visszaadni.

 

10. Egyéb rendelkezések:

A pályázattal kapcsolatban felmerülő minden költség – annak sikerétől függetlenül – az Ajánlattevőt terheli.

Mellékletek:

 1. rendelkezésre álló cégkivonat / bejegyző végzés / egyéni vállalkozói igazolvány másolat vagy kivonat az egyéni vállalkozói nyilvántartásból
 2. aláírási címpéldány, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolat 
 3. 30 napnál nem régebbi köztartozás mentességet igazoló igazolás vagy nyilatkozat a NAV adatbázisban való szereplésről 
 4. Átláthatósági nyilatkozat  
 5. Meghatalmazott (képviselő) eljárása esetén a meghatalmazó teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazása,

A részletes ajánlattételi feltételeket tartalmazó ajánlattételi felhívás, továbbá a kötelezően alkalmazandó a letölthető pályázati nyomtatványok megtekinthetők: a www.obresz.hu  url. című honlapon.

 

Letölthető dokumentumok:

 

Dr. Baraczka Mariann

ügyvezető igazgató

Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft.

 


©2019 Óbudai Rendelők Kft.

Keresés